Tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 13-07-2020 was niet het vereiste quorum aanwezig om een voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk regelement in stemming te brengen. Vandaar dat er 06-08-2020 een Buitengewone Algemene Ledenvergadering werd uitgeschreven. Op 06-08-2020 waren er 19 stemgerechtigde leden aanwezig, waaronder drie bestuursleden en er zijn 2 volmachtstemmen afgegeven.
Rekening houdend met artikel 22 van onze statuten stelde het bestuur een statutenwijziging en wijziging Huishoudelijk Reglement voor om alle vrije golfers als aangeslotenen te kunnen blijven registreren. Aanleiding is het besluit van de ALV van de NGF op 26 april 2018 om de Stichting Golfsport op te heffen per 1-1-2021. Wij registreren via de Stichting Golfsport en zijn verplicht de vrije golfers een plek te geven binnen de vereniging als wij de registratie willen handhaven. En wij willen graag de registratie handhaven als extra service, met het oog op nieuwe leden en extra bron van inkomsten.

Aangeslotenen, die door een overeenkomst aan de vereniging zijn verbonden, op basis waarvan de vereniging voor hen onder andere de handicapregistratie en het lidmaatschap van de NGF verzorgt. Zij hebben geen (direct) recht op toelating als lid en hebben geen stemrecht.

Na een toelichting op het voorstel en het beantwoorden van een aantal vragen, werd het voorstel door alle 21 aanwezige stemgerechtigde leden, waaronder de 2 volmachtgevers, aangenomen. Het vereiste quorum van 2/3 van alle leden is deze tweede algemene ledenvergadering niet noodzakelijk en met 100% van alle stemmen is hiermee het voorstel aangenomen. De secretaris krijgt opdracht alles bij de notaris verder vast te leggen en de NGF te informeren.